Esilehele

PRIA infokiri - september 2015

   

  Lõppenud taotlusvoorud

Määratud toetused

Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

Pane tähele!

Teadmiseks

 


Lõppenud taotlusvoorud

Investeeringutoetused seakasvatajatele

56 seakasvatajat taotlevad toetust bioohutusnõuete rakendamiseks või seakasvatuse lõpetamiseks

31. augustil lõppes PRIAs seakatkuga seotud kahe investeeringutoetuse taotlusvoor. Kokku taotlesid 56 seakasvatusettevõtet  6,2 miljonit eurot farmides bioohutusnõuete tõhustamiseks või seakasvatuse lõpetamiseks ja investeeringute tegemiseks muudes põllumajandusvaldkondades. Loe lähemalt pressiteatest.

Tagasi algusesse

 

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus 2015

9.-11. sept toimus MAK meetme 16 „Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus“ ning PRIAsse laekus 43 taotlust.  Vooru eelarve on 3 mln eurot, taotletakse üle 10 mln euro (täpne summa selgub siis, kui PRIA on saanud vastused 19 järelepärimisele). Läbi vaatamata jääb üks taotlus, mis esitati  hilinenult.

Tagasi algusesse

 


 Määratud toetused

16 miljonit eurot maamajanduse mitmekesistamiseks

PRIA rahuldas 185 taotlust, mille esitasid mikroettevõtjad aprillikuus toetuse saamiseks uue maaelu arengukava meetmest  „Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas“. Toetusteks määrati 15 926 115 eurot.

Milleks toetust kasutatakse ja kuidas jaotuvad toetusesaajad maakondade lõikes, vt pressiteatest. Kõigi toetusesaajate kohta on andmed avaldatud kodulehel.

Tagasi algusesse

 

Toetused põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse arendamiseks

MAKi meetme „Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus“ esimese taotlusvooru rahastamise esialgne eelarve oli 27 mln eurot. Kuna taotlusi laekus väga palju – 736 ettevõtjat soovisid kokku 91 mln eurot - , siis suurendas maaeluministeerium suvel eelarvet 47,5 miljoni euroni. Ühtlasi pikenes taotluste menetlemise tähtaeg 29. oktoobrini.

22,36 miljoni euro ulatuses on PRIA 245 ettevõtjale  toetusi juba määranud ja info toetusesaajate kohta kodulehel üleval. Maksimaalselt võib üks ettevõte alanud programmperioodil selle meetme toetust saada 500 000 eurot. Ligilähedaselt nii suur toetus on määratud kümmekonnale projektile, mille sisuks on lautade ja sõnnikuhoidlaste ehitus ja nende varustamine seadmetega, kuivatite rajamine, silokombaini ost, silohoidla ehitus jne.

Toetusesaajaid on veel lisandumas, sest taotluste menetlemine kestab.

MAK 2014–2020 programmperioodiks kavandatud eelarve meetmele "Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks" on 146 miljonit eurot, sellest 77,5 miljonit kolme tänavu toimuva taotlusvooru jaoks.

 Tagasi algusesse

 


Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

2015. aasta lõpus saabuvatest taotlusvoorudest

2015. a kolmel viimasel kuul võib PRIA toetuste taotlusvoorude ajakavas veel muudatusi tulla, kuid erinevaid toetusmeetmeid on avatud või  avanemas kindlasti üle kümne. Kolme kuu planeeritud taotlusvoorudest meetmete lõikes loe ülevaadet kodulehelt.

Tagasi algusesse

 

Kuidas edeneb LEADERi rakendamine?

Enne kui nn projektitaotluste esitajad saavad hakata LEADER-meetmest toetuse saamiseks kohalikele tegevusgruppidele taotlusi esitama, läheb veel veidi aega: kõigepealt on vaja uusi kohaliku arengu strateegiaid ja igale tegevusgrupile uusi eelarveid. 

Kohaliku tegevusgrupi (KTG) toetustaotluste vastuvõtt on planeeritud oktoobri lõppu. KTG toetus on tegevusgrupi toimimiseks ja piirkonna elavdamiseks. Koos selle taotlusega esitab KTG ka uue kohaliku arengu strateegia, mida asub hindama Maaeluministeerium.

PRIA teeb KTG toetuse taotluse otsuse 100 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest.

LEADER-projektitoetuse taotluste vastuvõtust annab iga KTG ise teada vähemalt neli nädalat enne vastuvõtu algust tegevuspiirkonna elanikele kättesaadavas  väljaandes ja oma veebilehel.  (Andmed kõigi 26 veebilehtede kohta on koondatud Maamajanduse Infokeskuse kodulehele)

Projektitoetust võib taotleda konkreetse KTG tegevusgrupi strateegias sisalduvas meetmes toodud tegevuste, sh koostööprojekti elluviimiseks. Seega saavad projektitoetuste taotlusvoorud alata pärast seda, kui strateegiad on olemas ja soovitavalt ka heakskiidu saanud.

MTÜle,, sihtasutusele ja kohalikule omavalitsusüksusele antakse projektitoetust kuni 90%, ettevõtjale kuni 60% abikõlblike kulude maksumusest. Taristuinvesteeringu korral on toetuse määr kuni 60%, mootor- ja maastikusõiduki soetamisel  30%.  Uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamiseks antakse toetust kuni 90% abikõlblikest kuludest. Seltsingute puhul on toetusmäär kuni 100%. Seltsingule ei ole investeeringud abikõlblikud ning talle antakse projektitoetust kuni 10  000 eurot ühe projekti kohta.

Projektitoetuse maksimaalne suurus taotluse kohta on 200 000 eurot. Kui toetus on käsitletav vähese tähtsusega abina, siis ei tohi  projektitoetused ületada 200 000 eurot kolme aasta jooksul. KTG võib nii toetusmäärasid kui -summasid vähendada.

Juhime tähelepanu, et projektitoetuse taotleja peab järgima riigihangete seadust, kui ta on selle tähenduses hankija!

Projektitaotlused tuleb esitada PRIAle KTG kaudu ainult läbi e-PRIA (ka KTGle saab taotlust esitada ainult läbi e-PRIA).

Esmalt hindab KTG  töörühm projektitaotluse tegevuse vastavust KTG strateegiale ja rakenduskavale. KTG võib jätta taotluse hindamata, kui see ei vasta strateegiale või rakenduskavale või kui taotleja ei esita nõutud dokumente määratud tähtaja jooksul. KTG edastab hindamata jäetud projektitaotlused PRIAle ettepanekuga need rahuldamata jätta. Hinnatud projektitaotlused edastab KTG läbi e-PRIA ise PRIAle koos hindamisprotokolliga.

PRIA kontrollib ainult nende  projektitaotluste nõuetele vastavust, mis kuuluvad paremusjärjestuse kohaselt ja eelarve piires täielikult või osaliselt rahuldamisele. PRIA teeb otsuse 60 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest ja saadab selle taotlejale. Otsuste sisu saab teatavaks ka KTGdele.

 Tagasi algusesse

 


Pane tähele!

Ligineb piimakvoodi ületamise tasu maksmise tähtaeg

1. oktoober on piima tootmiskvooti ületanud 247 piimatootjale tähtaeg kvoodiületustasu maksmiseks.

31. juulini oli võimalik taotleda ületustasu maksmise ajatamist ning tasumine on ajatatud 115 piimatootjal. Nendel on 1. oktoober esimese osamakse tasumise tähtaeg. Kvoodiületustasu nõutakse sisse nendelt, kelle ületustasu summa ületab 100 eurot. Kokku tuleb Eesti piimatootjatel tasuda 2 233 113 eurot.

Tagasi algusesse

 

 9. oktoobriks tuleb esitada turuarendustoetuse maksetaotlused

Toetust makstakse PRIA-le esitatud vormikohase maksetaotluse ja kuluandmeid tõendavate dokumentide alusel taotlejatele, kellele on eelnevalt turuarendustoetus määratud.

Toetuse saamiseks tuleb maksetaotlus esitada PRIAle hiljemalt 9. oktoobril 2015. Toetust võib kasutada ainult nende kulude hüvitamiseks, mis on tehtud alates taotluse esitamise päevast ja mille eest on tasutud 9. oktoobriks. Turuarendustoetuse kohta on info ja toetuse saajate andmed PRIA kodulehel.

Tagasi algusesse

 


Teadmiseks

EL abipakett Eesti põllumajandusele on 7,56 miljonit eurot, Eesti plaanib lisada veel 7,6 miljonit

15. sept Luksemburgis kogunenud EL põllumajandus- ja kalandusministrite mitteametlikul nõukogul tutvustas Euroopa Komisjon liikmesriikidele abipaketi jaotust. Eesti põllumajandusele eraldatakse kokku 7,56 miljonit eurot, teatas Maaeluministerium pressiteates.

EL abipaketi jaotamisel liikmesriikide vahel arvestati 2014-2015 kvoodiaastat, mille alusel Eestile eraldati 1,56 mln eurot, Venemaa sanktsioonide mõju leevendamist, mille alusel lisandus Eestile 1,9 mln eurot ning piimahinna langust, mille alusel lisandus 4,1 mln eurot. Kokku on EL toetus Eesti põllumajandusele 7,56 miljonit eurot.

Iga liikmesriik saab ise otsustada, kus on vajadus kõige suurem. Eestis on prioriteetsed valdkonnad tugevasse kriisi sattunud piima- ja sealihasektor, sõnas minister Kruuse.

 Turukorraldusmeetmetest pikendatakse piimatoodete eraladustamist ja suurendatakse ladustamiskulude hüvitamist EL poolt, sealihale luuakse uus eraladustamise skeem, laiendatakse EL promotsiooniprogrammi sihituna piima- ja sealihasektorile. Lisaks on komisjonil kavas kutsuda kokku liikmesriikide kõrgetasemeline töögrupp, et otsida lahendusi toidutoodete tarneahela sees olevatele probleemidele.

(Pikemalt vt Maaeluministeeriumi pressiteatest)      

Vabariigi Valitsus otsustas eelarveläbirääkimistel eraldada raskustes põllumajandussektorile täiendavalt  7,6 miljonit eurot, millest 3 miljonit makstakse välja veel tänavu, kui Euroopa Komisjon annab liikmesriikidele siseriikliku toetuse maksmiseks loa.

Urmas Kruuse rõhutas, et eraldatud toetus peab olema väga täpselt sihitud nendele põllumajandusharudele, kus kriis on kõige teravam. „Üleminekutoetuse puhul saaks järgmisel aastal näiteks piimatootjatele maksta 9,1 miljonit eurot, mis on Euroopa Liidu poolt kehtestatud maksimummäär. Kuna vahendid on piiratud, siis tuleb suunata lisatoetus raskustes sektorile.“

Eraldi meetmena on valitsuses arutamisel äriühingu loomine Maaelu Edendamise Sihtasutuse juurde, mis läbi täiendava rahastamise saaks hakata pakkuma põllumajandussektorile täiendavaid krediidivõimalusi.

 Tagasi algusesse


Hea lugeja!

Kui Te veel ei ole infokirja tellija, siis liituge infokirja listiga ja edaspidi saate teavituse iga uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe alumises paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu.

Head lugemist!

PRIA

Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee