Esilehele

PRIA infokiri - september 2014

  

Mis oli ja mis tuleb

Pane tähele!

Teadmiseks

Rahastusperiood 2014-2020

 e-PRIA uudised

 


Mis oli ja mis tuleb

 

Kestab piimatoodete sekkumiskokkuost

Või ja lõssipulbri sekkumiskokkuost on Euroopa Ühenduse turukorralduslik meede, mida rakendatakse piimasektori toetamiseks. Sekkumiskokkuostu abil stabiliseeritakse piimatoodete turgu, tagades tootjatele minimaalse hinnataseme toodetud või ja lõssipulbri eest.

Selle meetme raames ostavad sekkumisametid – Eestis PRIA - juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt kokku heakskiidetud ettevõttes toodetud võid ja lõssipulbrit, korraldavad selle ladustamise ja müüvad kõikidele huvitatud pooltele. 

Võid ja lõssipulbrit saab sekkumiskokkuostu pakkuda ajavahemikus 1. märtsist kuni 30. septembrini ning on võimalik, et Euroopa Komisjon pikendab seda tähtaega.

Tingimuste, osalemise, hindade jne kohta on info PRIA kodulehel http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/turukorraldus/piimatoodete_sekkumiskokkuost/

Tagasi algusesse

 

Piimasektor saab kasutada erakorralist abi

 

Piimasektor saab Venemaa kehtestatud impordipiirangute mõjude leevendamiseks kasutada Euroopa Liidu täiendavaid turukorralduslikke meetmeid: või, lõssipulbri ja juustude eraladustamist ning sekkumiskokkuostu võimalust senisest pikemal perioodil. Alates 8. septembrist saab PRIAle esitada taotlusi eraladustamislepingu sõlmimiseks.

„Eraladustamise meetme puhul kõrvaldab pakkuja kokkulepitud koguses oma tooteid turult ja saab nende laos hoidmise eest toetust,“ ütles põllumajandusturu korraldamise osakonna juhataja Mai Talvik.

Eraladustamislepingu sõlmimiseks saab taotlusi Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA) esitada kuni käesoleva aasta lõpuni. Ladustamishüvitised makstakse välja pärast ladustamisperioodi lõppu, kuid 60 päeva möödumisel võib taotleda ettemaksu. Eraladustamise meetme puhul kompenseeritakse ladustamiskulusid järgnevalt:

- Või: 90-210 päeva ladustamiskulud määraga 18,93 EUR/t ladustamislepingu sõlmise kohta ning iga ladustamise päeva kohta 0,28 EUR/t;

- Lõssipulber: 90-210 päeva ladustamiskulud fikseeritud määraga  8,86 EUR/t ladustamislepingu sõlmimise kohta ja 0,16 EUR/t iga ladustamise päeva kohta;

- Juustud: 60-210 päeva ladustamiskulud määraga 15,57 EUR/t ladustamislepingu sõlmimise kohta ja 0,4 EUR/t iga ladustamise päeva kohta. Juustude puhul on sätestatud üle-euroopaline toetatav piirkogus, kokku 155 000 tonni, mille täitumisel taotluste vastuvõtt katkestatakse.

Loe pikemat uudist PRIA kodulehelt http://www.pria.ee/et/uudised/piimasektor_saab_kasutada_erakorralist_abi.html.

Tagasi algusesse 

 

Käimasolevad taotlusvoorud

Jätkuvad taotlusvoorud
Fond Meede Vastuvõtmise aeg 2014 Vastuvõtmise koht Toetuse määramise tähtaeg
 MAK*   4. Leader-meede projektitoetus  jooksvalt Kõik PRIA
maakondlikud
teenindus-bürood/
e-PRIA
60 tööpäeva jooksul arvates PRIAle taotluse esitamise päevast, vajaduse korral 90 tööpäeva jooksul
EAGF*** Koolipuuviljatoetus läbivalt terve aasta Kõik PRIA
maakondlikud
teenindus-bürood/
e-PRIA
Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuete-kohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
AGF*** Koolipiimatoetus läbivalt terve aasta Kõik PRIA
maakondlikud
teenindus-bürood/
e-PRIA
Toetus määratakse ja makstakse välja hiljemalt 3 kuu jooksul nõuete-kohaselt  täidetud taotluse esitamisest arvates
  Kalandustoodete tootja või töötleja koolitustoetus
2014 
1.veebr-31.okt  Posti teel PRIA keskusesse 20 tööpäeva jooksul alates nõuete-kohase taotluse esitamisest
MAK* 1.3.1 Nõuandeteenuse toetamine 3.märts-30.nov  Kõik PRIA
maakondlikud teenindus-bürood/
e-PRIA, lisaks e-posti teel
 50 tööpäeva jooksul taotluse vastu-võtmisest, vajadusel 90  tööpäeva jooksul 
Teadaolevad taotlusvoorud, mis algavad septembris
Riiklik**** Praktikatoetus 10.sept-
10.okt
PRIA keskuses, lisaks saab taotlusi esitada posti teel ja e-posti teel 20 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates 
Riiklik**** Praktikatoetus kalandustoodete tootjale ja
töötlejale
22.sept-8.okt Posti teel: PRIA keskus 20 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtaja lõppemisest
Teadaolevad taotlusvoorud, mis algavad oktoobris
Riiklik**** Põllumajandus-
tootja asendamise toetus
1.-14.okt PRIA keskus, lisaks posti teel
ja e-posti teel
90 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates 
MAK* 1.9 Tootja-
rühmade loomise ja arendamise toetus
6.-17.okt PRIA keskus, lisaks posti teel
ja e-posti teel
40 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast
Erakorraline abi
  Või eraladustamine 2014 kuni 31.dets PRIA keskus, lisaks posti teel
ja e-posti teel

Täpsem info PRIA kodulehel.
  Juustu
eraladustamine
2014
kuni 31.dets PRIA keskus, lisaks posti teel
ja e-posti teel

Täpsem info PRIA kodulehel.
  Lõssipulbri eraladustamine
2014
kuni 31.dets PRIA keskus, lisaks posti teel
ja e-posti teel

Täpsem info PRIA kodulehel.
  Piimatoodete sekkumiskokkuost kuni 31.dets Posti teel: PRIA keskus Täpsem info PRIA kodulehel.

* MAK - Eesti maaelu arengukava 2007-2013

**EKF - Euroopa Kalandusfondi rakenduskava 2007-2013

***EAGF -  Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond

****Riiklik - Eesti riigieelarvest finantseeritav toetus

Tagasi algusesse

 

Määratud toetused

Augustis määratud toetused
EKF Ühisinvesteeringud (EKF meede 3.1.1) 2014  Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Koolitus- ja teavitustegevus (MAK meede 1.1) VII taotlusvoor 2014  Nimekiri PRIA kodulehel
MAK Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK meede 4) 2009-2014  Nimekiri PRIA kodulehel
EKF Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meede 4.1 projektitaotlused) 2013 II taotlusvoor  Nimekiri PRIA kodulehel
EKF Kalanduspiirkondade säästev areng (EKF meede 4.1 projektitaotlused) 2014 I taotlusvoor  Nimekiri PRIA kodulehel

Tagasi algusesse


Pane tähele!

 

PRIA kontrollib maakasutusõiguse olemasolu taotlusalustel riigimaadel

 

PRIA põldude registri büroo alustab septembris maade kasutusõiguse kontrollimist riigi ja jätkuvalt riigi omandis olevate (ehk erastamata) põllumaade osas, millele taotletakse pindalatoetusi 2014. aastal esmakordselt.  Riigi ja jätkuvalt riigi omandis olevate maade kasutusõiguse kontroll tehakse ka pool-loodusliku koosluse hooldamise toetuse taotletud alade kohta.

Kasutusõiguse kontroll viiakse läbi Riigi Kinnisvararegistri ja Maa-ameti riigimaade  kasutuse kaardirakenduse andmete alusel.  PRIA tuletab meelde, et riigimaa kasutamise lepingud peaksid sinna toetuse taotlejatel olema sõlmitud kirjalikult – nende olemasolu kajastavad kaks eelnimetatud allikat. Lepingu puudumine võib kaasa tuua toetusest ilmajäämise.

Tagasi algusesse

 

Loomade registri teavitamisel tuleb tähtaegadest väga täpselt kinni pidada

 

Juba 2009.aastast kehtiva nõuetele vastavuse (NV) süsteemi reeglite hulka kuulub ka pakett „Loomade identifitseerimine ja registreerimine“ (kohustuslikud majandamisnõuded 6-8). PRIA loomade registri teavitamisel loomadega seotud sündmustest tuleb väga täpselt järgida teavitamise tähtaegu.

Pärast looma sündi tuleb kinnitada kõrvamärgid looma kummassegi kõrva veistel 20 kalendripäeva jooksul, lammastel ja kitsedel 6 kuu jooksul.

Loomapidaja edastab PRIAle nõutud vormis andmed oma veiste, lammaste ja kitsede märgistamise, esmakordse poegimise (kui järglast ei ole võimalik märgistada), liikumise, hukkumise, kadumise, tapmise (oma tarbeks lihaks, lihaks tapamajas, hädatapmine, kontrolltapmine, tapmine loomataudi leviku tõkestamiseks), Eestist väljaviimise või Eestisse sissetoomise kohta EL liikmesriigist või ühendusevälisest riigist 7 päeva jooksul alates eelpool loetletud sündmuse toimumisest.

Euroopa Komisjoni audiitorid on juhtinud tähelepanu, et 7-päevast tähtaega tuleb tõlgendada selliselt, et 7 p jooksul peab jõudma info registrisse. Tähtaja rikkumiseks võib saada ka see, kui info on näiteks 7 p jooksul kirja teel postitatud, kuid jõuab registrisse päev-paar hiljem.

PRIA saab kontrollida tähtaegadest kinnipidamist administratiivselt.

Nõuetele vastavuse reegleid vt http://www.pria.ee/et/oluline-info/vaade/nouetele_vastavus/nouetele_vastavus/

Tagasi algusesse

 

Alates 1. septembrist tõusid universaalsete postiteenuste hinnad

 

Tuletame kõigile meie klientidele meelde, et alates septembri algusest muutusid postiteenuste hinnad Eestis. Sellest lähtuvalt tõusis näiteks siseriikliku lihtkirja (kuni 50 g) saatekulu 45lt sendilt 55le sendile.

Palume ka kõikidel PRIA klientidel kontrollida üle, et teie saadetud kirjad oleksid margistatud õiges vääringus markidega, vastasel juhul ei jõua kiri adressaadini.

Samuti tuletame meelde, et kirjale tuleks alati märkida ka saatja aadress. Kui olete kirjale märkinud ekslikult vale saaja aadressi või margistanud kirja vales vääringus markidega, toimetatakse kiri teile tagasi. Saatja aadressi puudumisel ei saa sellisel juhul Omniva ka kirja saatjale tagasi toimetada. Eriti oluline on postisaadetistele kehtestatud reegleid järgida dokumente saates (nt PRIAle veisepasse, taotlusdokumente vms).  

Postiteenuste uuendatud hinnakirjaga saab tutvuda aadressil: https://www.omniva.ee/public/files/failid/hinnakiri_kiri_UPT_km_ga.pdf

Tagasi algusesse 


Teadmiseks

 

PRIA järelepärimistele tuleb kindlasti vastata

 

PRIA otsetoetuste osakonna menetlusbüroo teeb taotluste administratiivsete kontrollide käigus tuvastatud puuduste osas järelepärimisi.

Järelepärimisi tehakse pindala- või loomatoetusi taotlenud klientidele nii puuduolevate dokumentide osas kui ka taotluse andmete kontrollimisel tuvastatud puudustega seoses. Samuti kontrollib PRIA, kas taotlustel on olemas märked mitmeaastaste kohustuste jätkamise kohta.

Järelepärimisi tehakse nii telefoni kui ka kirja teel.

Kirjalikud järelepärimised saadeti koju kõigile keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) ja mahepõllumajandusliku tootmise (MAH) toetuse taotlejatele, kes on pindalatoetuste taotlusele jätnud märkimata rohumaa rajamise aastad või ei vasta need varasematel aastatel PRIAle esitatud taotluste andmetele. Kõigile KSM ja MAH toetuse taotlejatel kohustus märkida taotlusele ka rohumaa (maakasutusega P, PR) esmase rajamise aasta.

Kirjalikud järelepärimised saadeti kõigile MAH toetuse taotlejatele, kes ei olnud viienda kohustuseaasta 1. juuniks läbinud vähemalt 12 akadeemilist tundi mahepõllumajandusliku tootmise täiendkoolitust.

KSM taotlejatele saadetakse septembri keskpaigas iga-aastased järelepärimised talvise taimkatte, liblikõieliste kultuuride ja lühiajaliste rohumaade kohta.

2014. aastal ebasoodsamate piirkondade (ESA) toetust taotleda ei saanud, kuid kehtiva ESA toetuse kohustusega taotlejad peavad põllumajandusega tegelema vähemalt 5 aastat toetuse esmasest väljamaksest arvates. PRIA kontrollib nimetatud nõude täitmist pindalatoetuste taotluste ja PRIA loomade registri andmetel. Kõigile kehtiva ESA kohustusega taotlejatele, kes ei esitanud 2014. aastal ühtse pindalatoetuse taotlust või seal ei deklareeritud vähemalt 1 ha ESA piirkonnas haritavat põllumajandusmaad ja kellel PRIA loomade registri andmetel ei olnud vähemalt 1 loomühiku ulatuses põllumajandusloomi, saatis PRIA järelepärimisekirjad.

Kui taotlejale tehakse järelepärimine kirja teel, siis  on kirja lõpus ka telefoninumber, kuhu helistades saab klient oma täiendavatele küsimustele vastused.

Järelepärimisele vastamine on kindlasti vajalik, sest vastamata jätmine võib kaasa tuua kas toetuse vähendamise, taotluse rahuldamata jätmise või toetuse tagasinõudmise otsuse. Vastamise tähtaeg on üldjuhul 10 tööpäeva. Palume arvestada, et järelepärimisele vastamata jätmisel taotleja hilisemaid pretensioone ei arvestata.

Tagasi algusesse

 

Kas teadsite, millal peate investeeringuprojekti lõpetama? 


2013. aastaga lõppes MAKi ja EKFi toetusmeetmete rahastusperiood ning investeeringuprojektide lõpetamise tähtaegu tuleb hoolega jälgida, sest seoses rahastusperioodi lõpuga ei ole kõigil võimalik kasutada projekti elluviimiseks tavapärast kaht aastat või saada tähtajale pikendust.

Tabelites on andmed kõigi investeeringumeetmete kohta taotlusvoorude lõikes, kus projektide tähtajad on veel ees 2014-2015. a jooksul.

 Maaelu arengukava (MAK) investeeringumeetmed

Meede, lühisisu

Taotlusvoor

Investeeringu lõplikku tegemist tõendavate dokumentide esitamise tähtaeg

1.1.1 koolitus- ja teavitustegevus,
üleriigilised projektid

2012

alates 15.08.2014*

1.1.1

2013

19.07.2015

1.1.2 koolitus-teavitus,
maakondlikud projektid

2012

alates 27.06.2014*

1.1.2

2013

alates 23.04.2015*

1.2 noortaluniku toetus

2012

investeeringu tähtaeg 31.12.2014, dokumentide esitamise tähtaeg 28.02.2015

1.2

2013

investeeringu tähtaeg 31.12.2015, dokumentide esitamise tähtaeg 29.02.2016

1.4.1 mikropõllumajandus-
ettevõtte inv-toetus

2012

31.12.2014

1.4.3 bioenergia tootmise
inv-toetus

2012

31.12.2014

1.5.2 metsa maj.väärtuse
parandamise inv-toetus

2012

31.12.2014

1.6.1 toodangule lisand-väärtuse andmise inv-toetus

2012

alates 02.10.14*

1.6.2 piimandussektori ja
mahetootmise inv-toetus

2012

26.11.2014

1.7.1

2012

31.12.2014

1.8 maaparandus

2011

alates 15.02.14*

1.8

2012

alates 13.02.15*

1.9 tootjarühmade loomine
ja arendamine

2013 kevad

alates 02.05.14*

1.9

2013 sügis

alates 08.10.14*

3.1 maamajanduse
mitmekesistamine

2011

alates 12.01.14*

3.1

2012

31.12.2014

3.1.3 bioenergia tootmise
edendamine

2013

30.06.2015

* Kuna tähtaeg sõltub toetuse määramise käskkirja  kuupäevast (v.a. M 1.2 ja M 1.9, kus tähtaeg sõltub taotluse esitamise kuupäevast), mis võib olla sama taotlusvooru taotlejatel erinev, siis tuleb  jälgida toetuse määramise käskkirja kuupäeva.

 

Euroopa Kalandusfondi (EKF) investeeringumeetmed

Meede

Taotlusvoor

Investeeringu
lõplikku tegemist tõendavate
dokumentide
esitamise tähtaeg

1.1 Riigiabi kalapüügi
alaliseks lõpetamiseks

2013

31.01.2015

1.3 Kalalaevadesse
tehtavad investeeringud
ja selektiivsus

2013

30.06.2015

1.5 Sotsiaal-
majanduslikud meetmed

2013

31.12.2014

2.1 Vesiviljeluse
investeeringutoetus

2013

30.06.2015

2.2 Sisevete kalanduse
toetus

2013

26.06.2015

2.3 Investeeringud töötlemisse
ja turustamisse

2013

31.12.2014

3.1.1 Ühistegevused (tootjaorganisatsioonide
ühisinvesteeringud)

2012

10.04.2015

3.1.2 Ühistegevused
(muud ühistegevused)

2010

30.11.2014

2012

15.04.2015

2013

30.06.2015

3.2 Veeloomastiku ja
-taimestiku kaitse ja arendamine

2010

23.11.2014

3.3 Kalasadamad, lossimiskohad,
varjualused

2013

30.06.2015

3.4 Uute turgude
arendamine ja
reklaamikampaaniad

2013

31.12.2014

4.1 Kalandus-
piirkondade säästev
areng (tegevus-
gruppide toetus)

2008

30.06.2015

4.1 Kalandus-
piirkondade
säästev areng
(projektitoetus)

2013

30.06.2015

Tagasi algusesse

 

PRIA võttis kasutusele uue veebikaardi

 

Uus veebikaart on varasemast tunduvalt kaasaegsem ja kasutajasõbralikum. Samuti on lisandunud mitmeid uusi funktsioone, mis muudavad kaardirakenduse kasutajale senisest mugavamaks.

Näiteks on oluliselt täienenud põllumassiivide ja loomakasvatushoonete otsingud. Uuel kaardil on rohkem otsingulahtreid ning lisaks menüüst valitud või sisestatud tunnuse järgi otsingule, saab kasutada ka otse kaardil huvipakkuva piirkonna määramist.

Selline uus funktsioon on väga hea tööriist ka Veterinaar- ja toiduameti jaoks puhvertsoonide määramisel taudiohu korral. „Uuel veebikaardil saab kindlaksmääratud ehitise ümber joonistada tsooni või puhvri ning leida kiiresti kõik need ehitised, mis määratud suurusega tsooni jäävad ning ühtlasi nende andmed ka alla laadida,“ selgitab PRIA registrite osakonna juhataja asetäitja Kristi Võikar. „Sellega on tagatud valmisolek PRIA registriandmeid kätte saada 24/7. Eriti oluliseks muutub sellise operatiivse info kättesaadavus eelkõige taudi (või taudiohu) avastamisel,“ lisas ta.

Uuest tööriistast on palju kasu ka põllumeestele, kes saavad enne pritsimistöödega alustamist hõlpsasti välja selgitada oma põldude raadiuses paiknevad mesilad.

Lisaks paremale otsinguvõimalusele, on uuel kaardil muudatusi veelgi. Nii näiteks on klientide soovidele vastu tulles nüüdsest kaardiakna vaade varasemast suurem, mistõttu saab korraga näha rohkem andmeid. Nagu juba mainitud, saavad kõik kasutajad lisaks kaardiandmete vaatamisele nüüd ka otse kaardilt andmeid oma arvutisse maha salvestada. Samuti on uus veebikaart kasutatav ka mobiilsetes seadmetes.

Uus veebikaart valmis koostöös tarkvaraarendaja CGI Eestiga, kellel on ka varasem kogemus PRIA andmebaaside arendamisel.

PRIA uus põllumassiivide veebikaart asub aadressil https://kls.pria.ee/kaart/. Kaart on kõikide kasutajate jaoks lihtsasti leitav ka PRIA kodulehelt - kaardile jõuab klõpsates avalehe all paremas nurgas oleval rohelisel Eesti kaardi kujutisel. Tagasisidet ja ettepanekuid uue veebikaardi kohta ning teateid vigadest ootame aadressil maa@pria.ee.

Vana põllumassiivide veebikaart jääb paralleelselt kasutusse vähemalt aasta lõpuni, et kasutajatel oleks üleminek võimalikult mugav.

Uue veebikaardiga on huvilistel olnud võimalus tutvuda juba alates suve keskpaigast. Täname kõiki kliente, kes on kaardi kohta kasulikku tagasisidet andnud!

Tagasi algusesse


 Rahastusperiood 2014-2020

 

Kalandusnõukogu kiitis heaks EMKF 2014-2020 kalandustoetuste rakenduskava


Põllumajandusministeeriumi juures tegutsev kalandusnõukogu andis põhimõttelise heakskiidu Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) vahendite Eesti rakenduskavale aastateks 2014-2020. Kokku investeeritakse järgmise kuue aasta jooksul Eesti kalandusse ja rannapiirkondade arengusse ligi 130 miljonit eurot, teatas Põllumajandusministeerium.

Põllumajandusminister Ivari Padar nimetas uutew turgude leidmist strateegiliseks eesmärgiks. Kala töötlemisele ja turustamisele on planeeritud eraldada kokku 32,5 miljonit eurot. Samuti plaanitakse rakenduskavasse 27,7 mln eurot rannapiirkondade arenguks,  26,2 mln  eurot kalapüügivahenditega ja keskkonnahoiuga seotud investeeringuteks ning 17,8 mln eurot vesiviljeluse arendamiseks. „Need investeeringud ja toetused peavad tagama, et aastaks 2020 on Eesti kalandussektor ja rannapiirkonnad elu- ning konkurentsivõimelised,“ lisas Padar.

Pärast kalandusnõukogu heakskiitu läheb rakenduskava kooskõlastuseks ministeeriumidele, seejärel kinnitab kava Vabariigi Valitsus. Lõpliku heakskiidu peab kavale andma ka Euroopa Komisjon.

Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014–2020 on programm, mis hakkab pakkuma rahalisi vahendeid Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika rakendamiseks ning jagab investeeringutoetusi kalandussektori ettevõtetele ja rannapiirkondadele.

Perioodil 2014–2020 on fondi Eesti rakenduskava eeldatavaks mahuks 129,6 miljonit eurot, millest 100,9 miljonit eurot tuleb EMKF vahenditest ja 28,6 miljonit eurot Eesti riigieelarvest. 2007-2013 rahastusperioodi mahuks oli koos Eesti omaosalusega 112,8 miljonit eurot.

Kalandusnõukogusse kuuluvad Põllumajandusministeeriumi, Eesti Maaülikooli, Eesti Mereakadeemia, Eesti Kalakasvatajate Liidu, PRIA, Rahandusministeeriumi, Eesti Rohelise Liikumise, Eesti Kalaliidu, Peipsi Alamvesikonna Liidu, Eesti Kalapüüdjate Ühingu, Veterinaar- ja Toiduameti, Maaelu Edendamise Sihtasutuse, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi, Eesti Kaugpüüdjate Liidu, Keskkonnaministeeriumi, Eesti Kalaspordi Liidu, Keskkonnainspektsiooni ja Eesti Kalurite Liidu esindajad.

 Tagasi algusesse


 e-PRIA uudised

 

Tänavu käis e-PRIA kasutamist õppimas rekordiliselt palju pindalatoetuste taotlejaid

 

Sel kevadel käis PRIA büroodes e-PRIA vahendusel taotluse esitamist õppimas üle 3000 pindalatoetuste taotleja. Esmakordselt sai aga tasuta e-PRIA juhendamist ka maakondlikest nõuandekeskustest ja neljast kohalikust omavalitsusest.

Selle tulemusena esitasidki tänavusel pindalatoetuste taotlusperioodil oma taotluse e-PRIA vahendusel esmakordselt üle poole kõigist taotlejatest. Täpsemalt laekus üle 54% kõikidest pindalatoetuste taotlustest PRIA-le elektroonilisel kujul ning kokku taotleti e-PRIA vahendusel toetusi 80%-le kogu taotlusalusest pindalast. See on rekordiliselt hea tulemus, kuna aasta varem esitati e-PRIA vahendusel ca 29% kõigist taotlustest, mis omakorda hõlmas  51% hektaritest.

Selline märkimisväärne e-taotluste osakaalu kasv on ühelt poolt kindlasti tingitud kevadisest suuremast teavituskampaaniast, kus pindalatoetuste taotlejaid kutsuti PRIA teenindusbüroodesse e-PRIA kasutamist õppima, aga tähtis roll oli kanda ka kahel pilootprojektil. Neist esimese raames said tänavu neljas vallas kohalikud elanikud pindalatoetuste taotlemisel abi vallavalitsusest. Teise pilootprojektina oli aga kõikidel pindalatoetuste taotlejatel  esmakordselt võimalik saada tasuta e-PRIA alast nõustamist maakondlike nõuandekeskuste konsulentidelt.

Taotlus esitatud valla abiga

Sel kevadel oli nelja valla - Kihnu, Suure-Jaani, Kambja ja Avinurme – elanikel, kes seni olid oma pindalatoetuste taotluse esitanud paberil, võimalik pöörduda kohalikku vallavalitsusse, et sealsete töötajate abiga oma taotlus e-PRIA vahendusel ära esitada ilma kodukohast lahkumata.

Projekti peamine eesmärk oli selgitada välja kuivõrd hästi saaksid kohalikud omavalitsused oma piirkonna põllumeestele olla abiks pindalatoetuste taotlemisel. Eriti oluline on see temaatika eelkõige piirkondades, mis asuvad suurematest keskustest eemal ja kus taotlejad peavad nõustaja juurde minemiseks või PRIA maakondliku büroo külastamiseks sõitma maha arvestatava vahemaa ja kulutama selleks väärtuslikku aega. Seega sooviti projekti käigus saada teada kas sellistes piirkondades võiks kasu olla lahendusest, kus kohaliku omavalitsuse vastava väljaõppe saanud töötajad aitaksid oma piirkonnas elavatel pindalatoetuste taotlejatel taotluse ära esitada e-PRIA kaudu.

Pilootprojekti tulemusena kasvasid nii e-PRIA vahendusel esitatud taotluste arv kui ka protsent (võrreldes pabertaotlustega) kõikides projektis osalenud valdades. Eriti suure hüppe tegi Kihnu vald, kus tänavu esitati tervelt 77% kõigist pindalatoetuste taotlustest e-PRIAs (võrdluseks 2013.aastal 17%). Suure-Jaani vallas aga esitasid käesoleval aastal oma taotluse e-PRIA vahendusel tervelt 59 inimest rohkem kui möödunud aastal ja seda suuresti tänu vallaametnike tublile tööle – 243 taotlejaga vallas on selline tõus vägagi märkimisväärne.  

PRIA e-teenuste arendamise projektijuhi Mariell Jõesalu hinnangul võib projekti kindlasti lugeda kordaläinuks: „Koostöö PRIA ja valdade esindajate vahel oli väga hea ning kindlasti õppisid sellest palju mõlemad osapooled. Samuti tahaksin taaskord tänada kõiki, kes meie ettepanekuga kaasa tulid ja projektis aktiivselt osalesid.“

e-PRIA juhendamine nõuandekeskustes osutus taotlejate hulgas populaarseks

Käesoleva aasta märtsi algusest saadik oli kõikidel pindalatoetuste taotlejatel võimalus pöörduda ka maakondlike nõuandekeskuste konsulentide poole tasuta e-PRIA kasutamise juhendamise saamiseks. Kokku kasutas seda võimalust rohkem kui 1600 pindalatoetuste klienti.

Nõuandekeskustesse oodati juhendamisele kõiki põllumajandustootjaid, põllumajandussaaduste töötlejaid ja turustajaid ning teisi maapiirkonnas tegutsevaid ettevõtjaid ja isikuid, kes polnud varem e-PRIAga kokku puutunud või olid selle kasutamisel hätta jäänud.

Klientidele õpetati e-PRIA kasutamist, oma põldude e-PRIAsse sisestamist ning aidati soovijatel taotlus elektrooniliselt ka PRIA-le ära esitada. Samuti said need, kellel kodus puudub arvuti või internetiühendus, kasutada nõuandekeskuste arvuteid oma taotluse täitmiseks ja esitamiseks.

 

e-PRIA tugiteenust rahastati riigieelarvest. Tugiteenuse osutamist korraldas halduslepinguga Maaelu Edendamise Sihtasutuse Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistuse koordineeriv keskus.

  Tagasi algusesse


Hea lugeja!

Kui Te veel ei ole infokirja tellija, siis liituge infokirja listiga ja saage teavitus uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe paremas servas asuva liitumiskastikese kaudu!Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee