Esilehele

PRIA infokiri - jaanuar 2016

Olulist

Mis oli ja mis tuleb

Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud

Pane tähele!

Teadmiseks

 


15 aastat koostööd ja 100% toetuseid

Loe siit PRIA peadirektori Jaan Kallase tervitust aastavahetusel 2015/2016.

Tagasi algusse


Mis oli ja mis tuleb


Lõppenud taotlusvoorud

14.-22. detsembril toimus MAK meetme 4  „Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetusIII taotlusvoor, selle eelarve on 24 mln eurot. Taotlusi hinnatakse neljas valdkonnas ja otsused teeb PRIA 27. aprilliks 2016.

Taotlusi laekus järgmiselt:

Tegevuse valdkond ja eelarve

Esitatud taotluste arv

Taotletud toetust €

Loomakasvatus (v.a piimatootmine ja mesindus), 6 mln eurot

65

7 015 440

Muude põllumajandussaaduste tootmine (k.a. mesindus, 4,8 mln)

83

8 214 853

Piimatootmine, 7,2 mln

76

12 726 004

Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamine, 6 mln

263

26 739 084

Taotlusvoor kokku:

487

54 695 381

 

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetuse (MAK 2014-2020 meede 16.4) taotlusvoor toimus 23.-30. nov 2015.  Laekus 22 avaldust kogusummas 2 901 746 eurot, taotlusvooru eelarve on 1,24 mln eurot. PRIA teeb taotluste osalise või täieliku taotluse rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsused hiljemalt 8. aprilliks.

Tagasi algusse


Otsetoetuste määramine ja maksmine

Alates 10. detsembrist valmivad 2015 otsetoetuste määramise otsused, 15. detsembril algasid väljamaksed. Esimesed kokkuvõtted koos statistikaga meetmete ja maakondade lõikes tehtud otsuste kohta valdasime 21. detsembri seisuga, vt kodulehelt. 4. janauari hommikuks oli 16 824 kliendile määratud toetusi kokku 104,78 miljonit eurot.

Toetusesaajate nimekirjad avaldatakse PRIA kodulehel ja neid täiendatakse jooksvalt:

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus (nn rohestamine) http://www.pria.ee/docs/receivers/2274.xlsx?

Väikepõllumajandustootja toetus http://www.pria.ee/docs/receivers/2366.xlsx?

Noore põllumajandustootja toetus http://www.pria.ee/docs/receivers/2304.xlsx?

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus http://www.pria.ee/docs/receivers/2306.xlsx?

Piimalehma, ammlehma ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetus http://www.pria.ee/docs/receivers/2303.xlsx?

Tagasi algusse

 

Piimalehmade ja sigade kasvatajad said kätte erakorralise toetuse

17. detsembril valmisid PRIAs otsused Euroopa Liidu erakorralise toetuse maksmiseks 2115 piimatootjale kogusummas 7 920 998 eurot  ja 106 sealihatootjale kogusummas 2 639 806 eurot. Toetus jõudis nende kontodele alates 22. detsembrist.

Millisel põhimõttel toetusi määrata ja kuidas jagunesid summad maakondade lõikes, vt pressiteatest.

Tagasi algusse


 Käimasolevad ja saabuvad taotlusvoorud


4. jaanuaril algab sealiha eraladustamise taotluste vastuvõtt

Euroopa Liidu sealihasektori olukord halvenes 2014. ja 2015. aastal. Sealiha tootmine on suurenenud, samal ajal kui eksport on Venemaa ekspordituru äralangemise tõttu märgatavalt vähenenud. Seepärast on asjakohane anda abi sealiha eraladustamiseks ja määrata eelnevalt kindlaks abi suurus.

Alates 4. jaanuarist 2016 võib PRIAle esitada eraladustusabi taotlusi. Taotluste vastuvõtu aluseks on EK rakendusmäärus 2015/2334.

Lisainfo ja vormid leiate PRIA kodulehelt, abi saab küsida PRIA turukorralduse büroost tel 737 1338.

Tagasi algusse

 

Teadmussiirde ja teavituse toetuse I taotlusvoor

18.-22. jaanuarini võtab PRIA vastu MAK meetme 1 „Teadmussiirde ja teavituse toetus“ taotlusi maakondliku ulatusega tegevuste korraldamiseks.  Toetust saab koolitustegevuste korraldamiseks, esitlus- ja teavitustegevusteks ja ettevõtete külastuste ja õpiringide korraldamiseks. Eesmärk on põllumajandus-, toidu- ja metsandussektori ettevõtjate ning nende töötajate arendamine. Uute teadmiste leviku soodustamisega aidatakse kaasa biomajanduse arengule ja kohanemisele uute väljakutsetega ressursside säästlikuks kasutamiseks.

Käesolevaks programmperioodiks kavandatud teadmussiirde  meetme eelarve on 12 miljonit eurot, sellest 4 mln üleriigiliste ja maakondliku ulatusega tegevuste toetamiseks ning 8 mln eurot alameetme „Pikaajalised programmid“ rakendamiseks.

Toetuse ja taotlemise kohta on juhised ja vormid PRIA kodulehel.

Tagasi algusse

 

Kalanduse kohalikelt algatusrühmadelt oodatakse strateegiaid

31. märtsini saavad MTÜdena registreeritud kalanduspiirkondade arengu kohalikud algatusrühmad PRIAsse esitada EMKF meetme 3.2 raames oma tegevuspiirkondade arengu strateegiad koos juurdekuuluvate dokumentidega. 

PRIA kontrollib kohaliku arengu strateegia heakskiitmist taotleva MTÜ nõuetekohasust ning edastab strateegia ja teabe selle esitaja kohta Maaeluministeeriumile. Ministeerium kontrollib strateegia nõuetele vastavust ja hindab iga strateegiat hindamiskriteeriumite alusel. Pärast strateegia heakskiitmist on algatusrühmal õigus taotleda algatusrühma toetust jooksvateks kuludeks, partnerite ja sidusgruppidega suhtlemiseks, infokampaaniateks jne.

PRIA kodulehel on juhised ja määrused strateegia koostamiseks.

Tagasi algusse

 

2016.a taotlusvoorude ajakavast

Alanud aasta taotlusvoorude esialgne ajakava on PRIA kodulehel, kuid selles võib tulla ka muudatusi. Jätkuvalt kestab koolipiima ja koolipuuvilja programm; 1.-22. veebruarini saab taotleda toetust koolipuuvilja-programmigaseotud tegevusteks – nt toodete tutvustamine ja degusteerimine, põllumajandusettevõtete külastused jne.

Turukorralduse valdkonnas kestab või eraladustamine, lõssipulbri eraladustamine ja juustu eraladustamine.

1.-15. veebruaril saab taotleda turuarendustoetust.

Tagasi algusse


Pane tähele!


PRIA keskus kolib 8.-15. jaanuaril

8. jaanuaril 2016 on PRIA keskus ja Tartumaa teenindusbüroo suletud – toimub kolimine uude asukohta Tartus, Tähe tn 4 (vaata kaardilt).

8. jaanuaril ei tööta keskuse ja Tartumaa teenindusbüroo lauatelefonid ning üle Eesti ei toimi PRIA elektroonilised infosüsteemid, sh e-PRIA. Häiritud on suhtlemine e-posti vahendusel.

Kliente ootame Tartumaa teenindusbüroosse alates  11. jaanuarist aadressil Tähe 4, Tartu 51010. Samale aadressile ootame ka paberil saadetavaid kirju. Lauatelefonide numbrid jäävad pärast kolimist endisteks.

Tehnilisi tõrkeid meie infosüsteemides võib esineda perioodil 8.-15. jaanuar. Palume jälgida ajutiste tõrgete kohta teavitusi meie kodulehel ja sotsiaalmeedias ning vabandame häirete pärast!

Tagasi algusse

 

Mida pidada silmas korrektse maksetaotluse esitamisel?

Toetuse saajate esitatud investeeringutoetuste maksetaotluste menetluse käigus on selgunud tõsiasi, et praktiliselt iga teise maksetaotluse puhul tuleb PRIAl teha  toetuse saajale järelepärimine ebakorrektsete dokumentide esitamise kohta. See pikendab menetluse ja toetuse väljamaksmise tähtaega.

Loe kodulehelt, mille vastu ei tohi eksida ning mis on asjaajamises varasemaga võrreldes muutunud!

Tagasi algusse

 

Väikeettevõtetelt oodatakse dokumente toetuse kasutamise kohta

Juunis 2015 määras PRIA 633-le põllumajandustootjale toetust meetmest „Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine“ ning  6.augustil 2015 maksti välja ka toetuse esimene osa. Määruse §12 kohaselt tuleb toetuse saajatel äriplaanis näidatud tegevuste esimene osa ära teha kuue kuu jooksul alates toetuse esimese osa toetuse saaja arvelduskontole kandmise päevast.

Seega peavad toetust saanud ettevõtted hiljemalt 2016. aasta veebruari alguseks PRIA-le esitama tehtud kulutuste aruande ning tõendama, et tegevuste esimene osa on ellu viidud. Sealjuures tasub meeles pidada, et tegevuste esimese osaga peab olema tehtud kulutusi vähemalt 75% äriplaanis nimetatud tegevuste kogumaksumusest. Tehtud kulutuste aruande vorm on kättesaadav PRIA koduleheküljelt.

Detsembrikuu lõpuks on aruanded esitanud umbes 45% toetuse saajatest, mis tähendab, et rohkem kui pooled toetuse saajad peavad tehtud kulutuste aruande veel esitama. Aruande esitamist ei tasu jätta viimasele hetkele, sest määratud toetuse teine osa makstakse välja pärast seda, kui PRIA on jõudnud esimese osa kohta esitatud aruande läbi vaadata.

Eelmainitud aruande saab  esitada PRIA maakondlikus teenindusbüroos, posti teel PRIA keskuse aadressil Narva mnt 3, Tartu 51009 või elektrooniliselt e-posti aadressil info@pria.ee. Posti teel esitajatele rõhutame, et asume 8. jaanuarist uuel aadressil Tähe 4, Tartu 51010!

Lisainfot saab PRIA maakondlikest teenindusbüroodest ja keskusest, tel 737 7678, faks 737 1201, e-post info@pria.ee

Tagasi algusse

 


Teadmiseks


Otsetoetuste vähendamine ehk finantsdistsipliin 2015

Sarnaselt eelnevale toetuste perioodile kehtestas Euroopa Parlament ja nõukogu ka uueks toetuste perioodiks nn finantsdistsipliini (FD) reeglid, mille alusel tuleb taotleja otsetoetuste üle 2000 euro ulatuvat summat vähendada kriisireservi kogumiseks. 2015. a FD vähenduse protsendiks on kehtestatud 1,393041%. Vähenduse summa peetakse kinni kõigist taotleja otsetoetuste summadest proportsionaalselt. Pikem selgitus on kodulehel!

Tagasi algusse

 

2016.a toimub loomakasvatuse otsetoetuse taotlemine taas märtsis

Maaeluministri määruse alusel tõstetakse 2016.a piimalehma, ammlehma ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetuse taotlusperiood tagasi märtsikuusse. Tuleval aastal on kavandatud piimalehma kasvatamise otsetoetusele 2,025 miljonit eurot, ammlehma kasvatamise otsetoetusele 1,01 miljonit ning ute ja kitse kasvatamise otsetoetusele 396 000 eurot. 

Loe pikemalt maaeluministeeriumi pressiteatest!

Tagasi algusse


Jõustub uus määrus hobuslaste identifitseerimise kohta

Alates 1. jaanuarist 2016 rakendub Euroopa Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/262, milles sätestatakse hobuslaste identifitseerimise meetodeid käsitlevad eeskirjad kooskõlas nõukogu direktiividega 90/427/EMÜ ja 2009/156/EÜ (hobusepassi käsitlev määrus). Seni hobuslaste identifitseerimist reguleerinud komisjoni nr 504/2008 tunnistatakse kehtetuks.

Loomade identifitseerimine ja registreerimine on oluline nii loomatervishoiu seisukohalt kui ka rahvatervise eesmärgil toiduahela jälgitavuse tagamiseks, kuna hobuslased võivad kuuluda ka tapmisele inimtoiduks tarbimise eesmärgil.

Hobuslaste identifitseerimise ja registreerimise süsteemi aluseks on looma üksainus kordumatu ja eluaegne identifitseerimisdokument – hobuslase pass. Pass väljastatakse 6 kuu jooksul alates hobuslase sünnist või enne sünniaasta 31. detsembrit või kui toimub import ühendusevälisest riigist Euroopa Liidu liikmesriiki. Passi väljastamise kohta tehakse kanne keskandmebaasi looma unikaalse elunumbri (UELN) juurde, mis jääb muutumatuks kogu looma eluaja. Uue nõudena peavad alates 1. jaanuarist 2016 väljastatavad passid hakkama sisaldama seerianumbrit ning passi jagude järjekord on muutunud.

Identifitseerimisdokument seotakse hobuslasega elektroonilise transpondri ehk mikrokiibi kaudu (transponder on ainult lugemiseks ettenähtud passiivne raadiosagedusel töötav identifitseerimisvahend). Sündinud varssade elektroonilise märgistamise nõue kehtib kõigis liikmesriikides 1. juulist 2009; varem sündinud hobuseid ei pea transpondriga märgistama. .

Identifitseerimise ja registreerimise süsteemi põhielemendid on järgmised:

  • üksainus eluaegne identifitseerimisdokument – hobuslase pass;
  • elektrooniline transponder – märgistamise meetod, mis tagab ühese seose looma ja identifitseerimisdokumendi vahel;
  • andmebaas – looma unikaalse elunumbri (UELN) alla registreeritakse kõik selle loomaga seotud identifitseerimisandmed;
  • tapaloomadeks ettenähtud hobuslastel peab olema tapamajja viimisel kaasas pass kui oluline informatsiooniallikas toiduahela alaste andmete kohta (kaasa arvatud veterinaarravimite kasutamise alane info. Ravimite info kannab passi veterinaararst);
  • liikmesriikide kesksed rahvuslikud andmebaasid või keskandmebaasiga samasse võrku liidetud olemasolevad andmebaasid peavad olema kõigile kättesaadavad komisjoni veebilehe kaudu

1. juuliks 2016 peavad kõik liikmesriigid sisse seadma hobuslaste keskandmebaasi. Tagada tuleb, et teiste liikmesriikide pädevad asutused saavad tasuta juurdepääsu keskandmebaasis olevale miinimumteabele, et nad saaksid vajadusel kontrollida hobuslase transpondri koodi, unikaalset elunumbrit või passi numbrit.

Hobuslaste identifitseerimine ja register Eestis

Eestis on hobuslaste identifitseerimine, passide väljastamine ja andmete registreerimine korraldatud hobuslastega tegelevate tegevusluba omavate aretusühingute poolt. Nendeks on Eesti Hobusekasvatajate Selts, Eesti Sporthobuste Kasvatajate Selts, Eesti Traaviliit, Eesti Ahhal-Tekiini Assotsiatsioon, Vana-Tori Hobuse Ühing ja Eesti Tõugu Hobuse Kasvatajate ja Aretajate Selts.

PRIA korraldab Eesti keskandmebaasi infosüsteemi haldamist, arendamist ja andmete säilitamist. Järelevalvet hobuslaste identifitseerimise ja registreerimise üle teostab Veterinaar- ja Toiduamet. Hobuslaste transpondreid tellivad ja paigaldavad veterinaararstid.

PRIA hallatav põllumajandusloomade registri keskandmebaas annab teavet hobuslaste identifitseerimisandmete kohta ning võimaldab seega paremini valmistuda loomataudide tõrjeks ja täita loomatervishoiualaseid nõudeid. Ühtset andmebaasi kasutatakse ka hobusepidajatele makstavate põllumajandustoetuste administreerimisel.

Loomapidajal tuleb PRIA põllumajandusloomade registris registreerida loomapidamishoone või -ala, kus hobuslasi peetakse.

Tagasi algusse


Hea lugeja!

Kui Te veel ei ole infokirja tellija, siis liituge infokirja listiga ja edaspidi saate teavituse iga uue infokirja valmimisest enda postkasti! Infokirjaga listiga saab liituda PRIA kodulehe avavaate alumises paremas servas asuva kastikese kaudu.

 

 

 

 

Head lugemist!

PRIA

Kliki siia, et end uudiskirja saajate listist eemaldada
pria@pria.ee www.pria.ee